Trainingen Geweldloze en Verbindende Communicatie.

Privacy verklaring

Bescherming persoonsgegevens

Van Kempen training, coaching en opleidingen (werkend onder de namen Taaldiewerkt.nu en Humanimpact.nl) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit document Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Van Kempen training, coaching en opleidingen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.De persoonsgegevens die wij als basis verwerken zijn: Voor- en achternaam; Geslacht; Geboortedatum; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres en mails die jij ons stuurt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Van Kempen training, coaching en opleidingen houdt bij coaching en individuele begeleiding een dossier bij met daarin: intakeformulier, aangevuld met een persoonlijk verslag van de gesprekken/reflectieverslagen van jou en het proces. Deze gegevens worden pas bijgehouden als een behandelovereenkomst of intakeformulier is getekend. (Zie ook hierna bij wettelijke verplichting.)

Van Kempen training, coaching en opleidingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het inschrijven/indelen in groepen en het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om je te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Van Kempen training, coaching en opleidingen verwerkt ook persoonsgegevens bij therapie en coachtrajecten. Om het werk als begeleider/coach/therapeut  te doen houden we een aantal gegevens bij. We doen dat als volgt:
 1. Dossiervorming
  De coach houdt een dossier bij van de sessies en maakt aantekeningen die voor hem relevant zijn  over de sessie t.b.v. voortgang en ontwikkeldoelen. Indien er informatie is over medische achtergrond, geloofsachtergrond of levensvisie of andere informatie beschikbaar is die naar zijn inzien relevant is voor de begeleiding houdt hij die ook bij. Peter van Kempen is de enige die toegang heeft tot deze dossiers.
 2. Bewaartermijn
  De hoofdregel voor het bewaren van dossiers is 5 jaar, gerekend vanaf de datum waarop een begeleidingstraject is beëindigd. Hierna wordt het dossier vernietigd.
 3. Beroepsgeheim
  Voor Peter van Kempen als therapeut/coach/begeleider geldt op grond van de ethische code (van Phoenix) een geheimhoudingsplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Van Kempen training, coaching en opleidingen neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerking.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Van Kempen training, coaching en opleidingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Van Kempen training, coaching en opleidingen verstrekt uitsluitend gegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken:

Van Kempen training, coaching en opleidingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

“Profilerings cookies” op de website van taaldiewerkt.nu. Dit zijn de cookies die er voor zorgen dat je informatie krijgt via advertenties over onze diensten en activiteiten die je eerder hebt bekeken op taaldiewerkt.nu. Daarnaast gebruikt ook Facebook deze cookies, wanneer je op de ‘vind ik leuk’ knop hebt geklikt. Daarom zie je soms ook al wie van je vrienden een bepaald product wel of niet hebben ‘geliked’. De profilerings-cookies bewaart je IP-adres voor een periode van 60 dagen.

Nieuwsbrieven

Om je op de hoogte te houden van de activiteiten die wij ondernemen en waar je aan kunt deelnemen nemen we e-mail adres en voornaam op in ons mail-bestand. Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen dan kun je je onderaan de nieuwsbrief afmelden via een afmeld link

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Kempen training, coaching en opleidingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar admin@humanimpact.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Van Kempen training, coaching en opleidingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Kempen training, coaching en opleidingen heeft een verwerkingsovereenkomst met de volgende verwerkers:

 • OAMKB, Richard Brands heeft inzage inzage in de factuur- en betalingsgegevens.
 • Systeembeheerder Hans Dol van Xando Zwolle, onderhoud onze hard- en software, uitsluitend onder toezicht van Peter van Kempen.
 • Christian Bastiaansen van Excellutions onderhoud de websites.

In geval van een vastgesteld data-lek zal Van Kempen training, coaching en opleidingen dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, conform de wettelijke plicht. Van Kempen training, coaching en opleidingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via admin@humanimpact.nl

 

Privacy verklaring  versie 28-9/2018